26 de maig 2010

Trobada amb els professionals del centre

Tal com vaig exposar en l'anterior intervenció, aquests dies els he dedicat al seguiment i estudi del cas d'una alumna nouvinguda aquest curs en el nivell de P5. Aquesta nena procedeix de Perú i va començar el curs acabada d'arribar del seu país. Des d'un començament l'alumna ha seguit un procés d'adaptació al centre, a la llengua, als companys i professores, al nou sistema educatiu,..... però ha presentat grans mancances pel que fa referència als seu nivell d'aprenentatge i desenvolupament intel.lectual , així com en el desenvolupament de les seves capacitats. Això ha provocat que, durant unes hores setmanals, hagi treballat individualment amb la professora de necessitats educatives especials per tal d'aconseguir, a més a més d'una adaptació al nou entorn, el desenvolupament de les capacitats necessàries per a poder assolir els nous coneixements del curs en el qual es troba.

Jo he mantingut varies entrevistes amb la professora de NEE per tal de saber el nivell en el qual es troba l'alumna així com per a conèixer el treball que ella ha estat fent amb la nena. Mitjançant aquestes trobades he tingut coneixement sobre les proves que li ha passat, activitats que ha treballat amb ella, objectius que hi ha plantejats pel que fa referència al seu procés d'ensenyament-aprenentatge,..... Al mateix temps he pogut assistir a alguna trobada entre la tutora i la professora de NEE i he observat a l'alumna a l'aula i a les hores que ha assitit a reforç, així com el resultat de treballs i activitats fetes per ella.

Penso que el fet que la tutora i la professora de NEE tinguin trobades i reunions per tal d'anar fent el seguiment del procés de l'alumna és essencial per a què aquest sigui el més profitós possible. L'intercanvi d'idees, opinions, observacions,...... és imprescindible per a fer un seguiment correcte de l'alumna i poder anar adequant el procés d'ensenyament-aprenentatge a les seves necessitats. A més a més, la professora de NEE i la psicòloga del centre són les persones que orienten i guien a la tutora de l'alumna per tal d'adequar aquest procés al moment en el qual es troba la nena.

Per tant, remarcar el que hem estat dient de manera contínua en el debat, la importància del treball cooperatiu entre tots els professionals.

Amb aquesta experiència he pogut treballar diferents objectius proposats en el meu projecte:

* Observar i seguir un cas en concret
* Observar el  treball de diferents professionals del centre: psicòloga i professora de NEE
* Assistir a trobades entre aquests professionals i la tutora de l'alumna
* Observar el treball que es realitza amb alumnes que presenten algun tipus de dificultat o mancança en el 
   procés d'ensenyament-aprenentatge
* ......

20 de maig 2010

Estudi i anàlisi d'un cas

Durant aquests últims dies he continuat el meu projecte basant-me en l'observació i anàlisi del cas d'una alumna de P5. Els objectius que havia plantejat en un començament eren:

* Obtenir informació sobre l'alumna
* Observar i analitzar els diferents elements que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge
* Obtenir informació sobre l'actitud de la nena davant les diferents activitats portades a terme a l'aula
* Avaluar les necessitats educatives i determinar les ajudes necessàries

Per a poder aconseguir aquests objectius he treballat amb la tutora de l'alumna per tal de rebre la informació necessària pel que fa a la seva situació familiar, procés d'aprenentatge que ha seguit, tipus de relació que ha establert amb la resta de companys, dificultats que presenta,...... A més a més, també he tingut diferents trobades amb la psicòloga i professora de NEE de l'escola per tal de saber com ha estat ella treballant amb aquesta alumna fins ara, progressos que hi ha hagut,.....

També he tingut accés a les seves feines, he observat la seva actitud a l'aula, tant pel que fa referència al procés d'ensenyament-aprenentatge com a les seves relacions, la seva actitud davant les dificultats i les seves reaccions en el context escolar.

Actualment estic realitzant l'analisi de tot el que he observat. Durant els propers dies continuaré amb l'observació directa així com amb la planificació i realització d'unes activitats per tal de poder tenir més coneixement sobre el nivell de competència que presenta aquesta nena en les activitats pròpies del curs en el qual es troba. A partir d'aquí podré planificar les accions necessàries per a què ella pogui resoldre les dificultats o mancances que presenta i així poder progressar en el seu procés d'ensenyament-aprenentatge.

9 de maig 2010

Procés d'ensenyament-aprenentatge

Durant aquests dies he continuat amb l'observació dels alumnes i de tot el procés d'ensenyament-aprenentatge a les diferents aules d'Educació Infantil de l'escola. Aquesta observació ha estat feta amb la intenció de treballar els següents objectius:

* Observar i estudiar el context en el qual es porten a terme les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge
* Observar la interrelació existent entre les mestres i el grup-classe
* Conèixer les activitats que es porten a terme diàriament amb la finalitat de treballar els hàbits i l'autonomia dels nens/es
* Observar i analitzar la metodologia, materials i recursos emprats durant el procés d'ensenyament-aprenentatge
* Observar i analitzar les actituds dels alumnes davant les diferents activitats presentades a l'aula

Molts dels aspectes referents a diferents objectius ja els he comentat en anteriors intervencions i ara volia analitzar les diferents activitats i la metodologia emprada en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Abans de res m'agradaria destacar la gran coordinació que hi ha entre els tres cursos del cicle.

Com a material s'utilitzen unes unitats trimestrals de l'editorial La Galera. En elles es treballa per Projectes (tot i que no són escullits pels alumnes, sinó que ja venen determinats) de manera globalitzada. A més a més, cada nen/a té uns quaderns de matemàtiques per a reforçar els aprenentatges relacionats amb la numeració, geometria, mesura i raonament lògic.

Un dels aspectes que més m'ha cridat l'atenció és la metodologia emprada per a l'aprenentatge de la lecto-escriptura (també extensible a la resta d'àrees), així com el nivell d'aprenentatge dels alumnes. Es fa servir un mètode globalitzat que parteix dels noms propis dels alumnes de la classe. El fet de portar a terme cada dia les activitats inicials del dia (passar llista, escriure la data i buscar els rètols del nom del dia i del mes,....) fa que els nens/es vagin coneixen les lletres i el so que aquestes representen sense necessitat de presentar-les per part de la professora.

L'aprenentatge i l'ensenyament de la lectura i l'escriptura està basat en la perspectiva constructivista (Teberosky). Sempre es parteix de la idea que els nens/es, gràcies a la interacció amb el medi, desenvolupen de manera activa coneixements espontanis, coneixements que parteixen d'una selecció i atenció als estímuls escrits del medi. L'enfocament constructivista considera l'aprenentatge com un procés individual i social alhora, en el qual l'individu construeix els coneixements en interacció constant amb l'entorn i amb els altres. Això implica que existeix, en el procés d'aprenentatge, una integració de les relacions entre el docent, l'alumnat i el contingut a través de la comunicació. L'aplicació d'aquest model incideix en tota la pràctica docent.

A l'aula això queda reflectit en el fet que es treballa de manera globalitzada, basant el treball en la participació directa dels alumnes i en la comunicació oral, així com en la presentació i treball d'activitats properes als nens/es i al seu entorn. Tots aquests aspectes fan que el procés d'ensenyament-aprenentatge molt més atractiu per als alumnes, molt més proper i, també, molt més efectiu.

La figura de les mestres i de la resta de professionals que intervenen en aquesta etapa educativa és la de mediador entre els coneixements i els infants. Són les persones que faciliten els aprenentatges que aquests han d'assolir. Per aconseguir-ho porten a terme una sèrie d'actuacions. He pogut observar que algunes d'aquestes són:

* Faciliten i promouen situacions d'interacció
* Fomenten la participació dels alumnes
* Proporcionen condicions per a que els alumnes puguin actuar de manera autònoma, crítica,...
* Fan que els alumnes siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge
* Promouen l'aprenentatge d'estratègies i habilitats
* Adeqüen tots els aspectes del procés d'ensenyament-aprenentatge a les característiques del grup i de cada alumne en particular
* Plantegen situacions i reptes d'aprenentatges assumibles pels alumnes
* Treballen en la zona de desenvolupament pròxim dels nens/es (entre allò que els alumnes són capaços d'aprendre i fer sols i allò que són capaços d'aprendre i fer amb els altres)
* Creen situacions que estimulen la curiositat, la iniciativa i la interaccíó
*.....

Tot això fa que l'actitud dels alumnes sigui de gran interés cap a l'aprenentatge i el treball de les diferents activitats que presenten les mestres.

5 de maig 2010

Atenció a la diversitat

Els infants són diferents a nivells d'interessos, estils d'aprenentatge, motivacions i, fins i tot, de temps d'aprenentatge. Aquesta diversitat requereix diferents enfocaments i diferents graus d'ajuda educativa. L'atenció a la diversitat implica el reconeixement de l'altra persona, la seva individualitat, originalitat i singularitat. Suposa promoure el respecte a aquesta individualitat, l'atenció i adequació als ritmes personals.

Educar en la diversitat és assumir que nens/es de diferents característiques han d'educar-se junts i prendre les decisions necessàries per a què això sigui possible. Implica crear ambients d'aprenentatge que responguin a les diferents necessitats de l'alumnat. Parteix del supòsit bàsic que l'aprenentatge s'optimitza quan es proporciona a cada nen/a experiències que es construeixen a partir de la seva competència inicial i que responen a les seves necessitats educatives i als seus interessos. Això comporta una flexibilitat del sistema educatiu

A l'escola "Arrels", en el Caràcter Propi, es contempla aquesta atenció als diferents ritmes d'aprenentatge tenint en compte i potenciant a cada alumne les seves actituds i aptituds. A l'etapa d'Educació Infantil es té com a finalitat proporcionar als infants situacions educatives que els permetin progressar en el  descobriment i creixement personal, que promoguin la relació e interacció amb els altres, que motivin l'observació i descoberta de l'entorn més proper i que adquireixin uns valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat. Però tot això està basat en la diversitat dels alumnes, tant pel que fa referència als ritmes d'aprenentatge com a les necessitats personals de cadascú a nivell afectiu, intel.lectual, social, psicològic,....

Aquesta diversitat es treballa a tots els àmbits educatius del centre. Sempre s'intenta atendre les diferents necessitats que presenten els alumnes. Per això es compta amb la professora de suport i amb la psicòloga. Totes dues portem a terme un treball col.laboratiu i cooperatiu amb les tutores.

L'equip d'Educació Infantil compta amb una professora de suport a horari complert. Les seves hores es troben repartides en els tres cursos, tenint una mica més de temps dedicat a P5. En un primer trimestre va estar més en el nivell de P3 per a ajudar a l'adaptació dels alumnes.

La professora de suport atén a alumnes que, per diferents motius, tenen un ritme d'aprenentatge més lent o bé presenten certes dificultats o mancances. Aquesta atenció pot ser temporal o permanent i el grup d'alumnes que treballen amb ella pot variar segons les activitats a fer. D'acord amb la tutora, aquesta professora treballa dins o fora de l'aula. Pot treballar amb ells (grup petit) les mateixes activitats que la tutora està treballant amb grup gran o dedicar-se a reforçar algun tipus de conceptes amb els quals alguns alumnes poden tenir dificultats.

Moltes vegades treballa els mateixos continguts que la resta del grup però amb diferent material (ordinador, jocs,....) per tal d'aconseguir que els nens/es superin les dificultats que presenten. Una de les maneres i metodologia que hi ha per treballar amb ells és la manipulativa o lúdica. D'aquesta forma se'ls hi fa molt més atractiu el treball i se'ls hi facilita la comprensió de conceptes i l'adquisició de coneixements.

Hi ha vegades que es treballa la mateixa fitxa o la mateixa tasca que la resta del grup, però amb una atenció més individualitzada degut al petit nombre d'alumnes que treballen amb la professora de suport.

Per tant, puc dir que l'atenció a la diversitat varia en l'àmbit organitzatiu degut a l'agrupament de l'alumnat, la distribució dels recursos,..... Per acabar d'atendre totes les necessitats dels alumnes també treballa amb ells la psicòloga del centre amb mesures més específiques per aquells que presenten necessitats educatives especials. Entre ella, les tutores i la professora de reforç hi ha una comunicació i un intercanvi d'informació permanent, així com reunions o trobades setmanals per tal de programar les tasques a fer amb aquests alumnes i analitza els progressos fets per aquests/es.

El primer pas que es fa per a poder atendre la diversitat que presenten els alumnes d'Educació Infantil és la detecció de necessitats educatives especials, mancances o dificultats; recerca de metodologies i estratègies adequades per a aquests alumnes per tal d'aconseguir millorar la qualitat del seu procés d'ensenyament-aprenentatge; aplicació d'aquestes metodologies, adaptació d'activitats i continguts, reforç dins i fora de l'aula, atenció individualitzada,.......

La veritat és que he pogut observar que es fa una gran tasca treballant la diversitat dels alumnes d'infantil. Si, des d'un començament de la seva escolarització, ja són detectades les dificultats que presenten alguns d'ells i es treballa per a millorar-les, s'eviten problemes més greus en un futur. Penso que des de ben petits és essencial atendre les seves necessitats i adaptar el procés d'ensenyament-aprenentatge a aquestes per així evitar després el fracàs escolar i la desmotivació dels alumnes. Això els ajuda també a acceptar-se tal com són i a fer acceptar als altres partint del fet que tots som diferents.

La tasca de la psicopedagoga, en aquest cas psicòloga, està en detectar als alumnes que presenten algun tipus de dificultat o mancança per tal de poder guiar al professorat en les metodologies, recursos i materials més apropiats per aplicar en el procés d'ensenyament-aprenentatge de cada alumne. Penso que l'assessorament d'aquesta persona és essencial per a la resta de professorat. Per tant, a més de realitzar un treball directe amb els nens/es té una tasca molt més extensa; assessorar a les professores del què, com i quan treballar amb els alumnes amb algun tipus de dificultat.

Puc dir-vos que la col.laboració entre tot el professorat és la base de l'èxit d'aquesta feina. En aquesta escola existeix una comunicació molt fluida i continua, aspecte que facilita la feina de totes i fa que tot el treball gaudeixi d'un consens que afavoreix el progrés dels alumnes.

1 de maig 2010

Gabinet Psicopedagògic

Voldria explicar el funcionament del Gabinet Psicopedagògic de l'escola en la que estic realitzant les pràctiques destacant, inicialment, l'estreta relació que hi ha entre les persones que el formen i l'equip de tutors i professors de tots els nivells. Aquest Gabinet neix de la necessitat d'una atenció individual a la família a fi d'orientar-la en el procés educatiu i el desenvolupament dels seus fills. Un dels avantatges d'aquesta intervenció i atenció és que parteix sempre del propi marc escolar.

Els objectius del Gabinet Psicopedagògic són:

   * Oferir un espai de diagnòstic, orientació, suport i seguiment psicològic i pedagògic als alumnes del centre i a les seves famílies
   * Oferir un seguiment personalitzat i un assessorament als pares sobre les estratègies a dur a terme per tal d'apaivagar les dificultats dels seus fills.

El Gabinet l'integren dues llicenciades en Psicologia, especialitzades en Psicopedagogia, Logopèdia, Mediació familiar i Orientació escolar i familiar. Una d'elles treballa en els cicles d'Educació Infantil i Primària, i l'altra a Secundària.

Aquestes mateixes persones són les que donen suport als alumnes que presenten algun tipus de dificultat, mancança o necessitat educaciva especial.

Compartim "L'Hora del conte" amb els de 6è

Durant aquesta setmana he pogut ser testimoni d'una activitat que es porta a terme a Educació Infantil junt amb alumnes de sisè del mateix centre. Per començar voldria explicar que cada curs d'aquest cicle té una hora setmanal dedicada a L'hora del conte. Els més petits, P3, tenen un racó a una aula multiusos anomenat "El racó de les fades". Allà acudeixen les dues classes a realitzar l'activitat de la lectura d'un conte i ho fan seguint un ritual molt emocionant i motivador pels alumnes: van amb la incògnita de si les fades han deixat o no un conte a la caixa màgica. Aquesta caixa, prèviament preparada per les professores, conté els "pols màgics" (purpurina), una caixa de música i un conte. El primer que es fa és obrir la caixa per a comprovar sí han vingut les fades o no. A continuació, una de les tutores obre la caixeta de música mentre l'altra va llençant els "pols màgics" pel cap dels nens/es. Una vegada acabat, es presenta el conte deixat per les fades i es llegeix.

Aquesta mateixa activitat també la realitza P4 i P5 però a la biblioteca de l'escola. El ritual és el mateix en tots tres cursos, però en cada un d'ells hi ha programat uns contes determinats.

Com ja he dit, aquesta activitat es realitza totes les setmanes. Però una vegada a l'any es realitza un treball d'intercanvi amb els alumnes de sisé. Aquest treball consisteix en el següent:

Les dues classes de sisè assiteixen a una "Hora del conte" dels tres cursos d'Educació Infantil. D'aquesta manera veuen la manera d'explicar els contes als nens/es per part de les professores (lectura lenta acompanyada de gestualització i entonació,......). Al final d'aquesta activitat, els alumnes més petits fan un petit obsequi als grans. Aquest any ha estat un punt de llibre amb la figura del personatge del conte explicat i una foto petita de cada nen/a. És a dir, és un regal personificat.

A partir d'aquest moment comença la feina pels alumnes de sisè. Cadascun d'ells inventa un conte després de consultar a la biblioteca els contes d'Educació Infantil per tal de tenir més coneixements sobre el temari, vocabulari, manera d'exposar la història,...... Després d'escriure'ls, entre tots escullen un. Aquesta serà el que expliquin als alumnes més petits. Però, a més a més, creen el decorat, l'obsequi pels alumnes i preparen la lectura del conte i la seva representació. Aquestes activitats les realitzen durant les hores de Llengua catalana.

El dia concretat per les professores d'Educació Infantil i de sisè, aquests últims alumnes baixen al "Racó de les fades" o la biblioteca, segons el curs, (tot i que l'activitat la realitzen a tots tres cursos) a fer la lectura i representació del conte creat per un d'ells. Al final de la sessió també donen l'obserqui o record personalitzat a cada alumne/a dels petits. A més a més, hi ha un altre dia dedicat a la lectura de tots els contes escrits: cada alumne de sisè llegeix el conte escrit per ell a un d'infantil.


He de dir que aquesta activitat m'ha resultat molt enriquidora, tant pels alumnes petits com per als grans. Tots ells es troben molt motivats davant aquest intercanvi d'experiències i demostren un gran interés i expectació. La feina dels alumnes de sisè està molt el.laborada i treballen molts aspectes i conceptes curriculars de manera molt més engrescadora al saber que el que ells fan té un destinatari concret. Per la seva part, els alumnes d'infantil es senten protagonistes davant els grans.

Crec que també és una manera de fomentar la lectura des de ben petits, així com l'ús de la bibliteca per part de tots els alumnes de l'escola. Crec que això pot ajudar a crear un hàbit bàsic i elemental en l'educació dels nens/es.

25 d’abr. 2010

Accions tutorials a Educació Infantil

A l'escola "Arrels" l'orientació educativa és un dels eixos en el qual es basa el procés educatiu. Aquesta es refereix a un ajut contínu i sistemàtic que té com a finalitat acompanyar en el procés d'aprenentatge dels alumnes en tots els àmbits de desenvolupament humà, personal, acadèmic i professional. Podem dir que es tracta d'una acció tutorial la qual és una responsabilitat compartida per tota la comunitat educativa i, en concret, per l'equip docent de cada etapa o cicle, coordinat per l'orientador.

El PAT (Pla d'Acció Tutorial), és un document que defineix i planifica l'acció tutorial del centre i sstà integrat en el Projecte Educatiu del Centre (PEC). Aquest document organitza els continguts curriculars d'orientació a desenvolupar a nivell grupal per tal d'aconseguir determinades capacitats o competències.

La proposta educativa de l'escola "Arrels" subratlla com a valors fonamentals de la persona la dignitat, la seva autonomia i la seva responsabilitat social. L'objectiu del procés educatiu és formar persones lliures, amb criteris que orientin la seva vida, que sàpiga escollir el ser enfront del tenir, la solidaritat enfront l'individualisme, la col.laboració enfront la competitivitat, el sentit crític enfront la passivitat, l'esforç enfront el passotisme, el respecte enfront la intolerància. Tot això es pretén aconseguir o contribuir mitjançant el treball des de l'Acció Tutorial.

A Educació Infantil hi ha unes accions determinades que es treballen per tal de contribuir a l'assoliment de certes capacitats. Aquestes són:

P3   

* Acollida, Bon Dia
* Rutines
* Hàbits personals
* Començar a fer-se responsable dels seus estris personals i comuns
* Començar a prendre consciència de les seves accions (`positives i negatives)
* Motivació per les tasques que es realitzen a l'aula i a l'escola
* Iniciar als nens/es en les normes de convivència de l'escola
* Autocontrol
* Prendre consciència de la identitat personal i la pertinença al grup
* Normes de cortesia
* Iniciar-se en els hàbtis de treball
* Crear un ambient de confiança per a què el nen pugui expressar les seves necessitats
* Aprendre a ser solidaris amb les necessitats dels altres
* Prendre consciència de les actituds necessàries per a tenir cura del nostre planeta
* Iniciar-se en la pressa de decisions en les diferents situacions quotidianes

P4

* Acollida, Bon Dia
* Rutines
* Hàbits personals
* Començar a fer-se responsable dels seus estris personals i comuns
* Començar a prendre consciència de les seves accions (`positives i negatives)
* Reforçar la pressar de consciència de la necessitat de tenir uns hàbits d'higiene
* Motivació per les tasques que es realitzen a l'aula i a l'escola
* Reforçar al nen en les normes de convivència de l'escola
* Autocontrol
* Prendre consciència de la identitat personal i la pertinença al grup
* Normes de cortesia
* Reforçar els hàbits de treball
* Crear un ambient de confiança per a que el nen pugui expressar les seves necessitats
* Aprendre a ser solidaris amb les necessitats dels altres

* Prendre consciència de les actituds necessàries per a tenir cura del nostre planeta
* Iniciar-se en la pressa de decisions en les diferents situacions quotidianes

P5

* Acollida
* Hàbits personals
* Fer-se responsable dels seus estris personals i comuns
* Empatia
* Tenir consciencia de les seves accions (possitives i negatives)
* Tenir consciència de la necessitat de tenir uns hàbits bàsics d'higiene
* Motivació per les tasques que es realitzen a l'aula i a l'escola
* Consolidar les normes de convivència de l'escola
* Autocontrol
* Prendre consciència de la identitat personal i la pertinença al grup
* Normes de cortesia
* Reforçar els hàbits de treball
* Crear un ambient de confiança per a que el nen pugui expressar les seves necessitats

* Aprendre a ser solidaris amb les necessitats dels altres
* Prendre consciència de les actituds necessàries per a tenir cura del nostre planeta
* Ser capaç de prendre decisions en les diferents situacions quotidianes