23 d’abr. 2010

Detecció d'alumnes amb dificultats

Durant aquests dies, a part de realitzar observacions per les diverses aules d'Educació Infantil, he pogut viure i conversar amb la persona que treballa en aquest cicle realitzant les tasques de psicopedagogia. Es tracta d'una psicòloga i pedagoga que porta el Gabinet Psicopedagògic d'Educació Infantil i Primària de l'escola. Aquesta persona té unes hores destinades a cada classe d'Infantil. En un principi de curs fa una observació, dins de l'aula, dels alumnes per tal de detectar alguna dificultat o problemàtica per part d'ells/es o bé per a observar algun nen/a que la professora/tutora hagi detectat amb alguna necessitat o dificultat. Aquestes, en un principi, són de caràcter conductual o de relació. Si després de l'observació durant varies sessions dins de l'aula la psicòloga creu necessària, juntament amb la tutora, tenir una trobada o entrevista amb els pares per tal d'informar-los i orientar-los o assessorar-los, es concreta una data per a portar-la a terme. A més a més, aquesta especialista dóna pautes d'acció i orientació a la tutora per a poder tractar les dificultats o necessitats dels alumnes detectats. Igualment, si és necessari, la psicòloga realitzar alguna prova concreta per a poder arribar a fer un dictàment més concret.

A més a més, també realitza una observació general del grup per tal de poder saber quines són les mancances o dificultats que presenten els alumnes a l'hora de seguir les activitats d'ensenyament-aprenentatge que es presenten a l'aula; grup dispers, amb manca d'atenció, grup mogut, ........

Una vegada han estat detectats als alumnes amb alguna dificultat (tant actitudinal com cognitiva, de relació o comunicativa) es porta a terme una atenció especialitzada per a cada un d'ells durant unes hores setmanals programades amb la psicòloga/logopeda del centre.

Aquesta persona també es dedica a passar una sèrie de proves a tots els alumnes (BATELLE a P3, Teberosky a P4, ABC a P5,...) per tal de tenir coneixement del moment evolutiu i d'aprenentatge en el que es troben els nens/es dels diferents cursos.

Actualment hi ha dos alumnes de P3 que reben atenció per dificultats en la parla, quatre per dificultats d'atenció i dos per problemes d'inseguretat a l'hora de relacionar-se i de portar a terme les diferents activitats a l'aula(indeferenciats). A més a més, hi ha un alumne amb problemes greus de comportament i autocontrol, un altre amb problemes de personalitat i un amb greus problemes de comunicació ja que no parla i només es limita a emetre una sèrie de sons.

A P4 hi ha un cas greu de desenvolupament i comunicació i un alte amb cert retard general (desenvolupament cognitiu i comunicatiu, així com actitudinal). A més a més hi ha tres alumnes que reben atenció degut a la seva dispersió i al seu problema d'atenció.

A P5 hi ha dues alumnes arribades noves aquest curs que reben també atenció més individualitzada: una d'elles per adaptació i comprensió, i una altre per problemes d'atenció i de dificultats en l'aprenentatge. A més a més hi ha dos alumnes més que reben atenció per les mancances i dificultats que presenten a nivell general en les activitats d'ensenyament-aprenentatge.

Aquesta tasca que porta a terme la psicòloga es caracteritza per la gran coordinació amb les tutores de cada aula. A més a més, el treball és molt cooperatiu i col.laboratiu, aspecte que afavoreix el que tothom que treballa en aquest cicle estigui assebantat del procés que realitzen tots els alumnes així com de les dificultats que poden presentar alguns d'ells/es.

Destacar que l'ambient en el cicle és un ambient molt proper entre totes les professores i entre elles i els alumnes. Es comparteixen molts moments i la relació entre els nens/es de tot el cicle és una relació també propera i constant.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada